Saksan kielen yksityisopetus

Saksan kielen yksityisopetus on paras vaihtoehto kielenoppimiselle silloin, kun opiskelijan täytyy nopeasti aktivoida tai parantaa kielitaitoaan. Se sopii erityisesti henkilölle, joka ei pysty käymään koulutuksessa säännöllisesti vaan tarvitsee joustavan aikataulun. Opetus tapahtuu joko asiakkaan luona tai koulumme tiloissa.

Venäjän kielen yksityisopetus on asiakaskohtainen ja räätälöity koulutus. Se on asiakkaan ja Kielikoulu Nuevo Mundon yhteinen projekti.

Koulutussuunnittelijamme laativat jokaiselle yksityisoppilaalle henkilökohtaisen koulutussuunnitelman, jolla asetetut tavoitteet saavutetaan. Kurssin pituus vaihtelee yksilöllisesti lähtö- ja tavoitetason mukaan.

Koulutuksen päätyessä kurssin tilaaja saa:

 • - Koulutusraportin
 • - Oppilasarvion


Yksityisopetuksen osallistuja saa kurssin todistus.


Kurssin aikana voit mm.:

 • - aloittaa saksan kielen opinnot
 • - parantaa ja harjoittaa saksan taitojasi
 • - tutustua Saksan kulttuuriin
 • - käsitellä saksankielisen maailman liike-elämää, työkulttuuria, markkinoinnista ja logiikasta maailman talouteen
 • - oppia esittelemään itsensä samoin kuin yrityksen ja sen tuotteet
 • - perehtyä saksankieliseen liike-elämään: kulttuurierot, kaupankäynti, yritysmuodot, organisaatiokaavio, rahaliikenne, markkinointi, matkailu, työelämä, teollisuus ja tuotantosektorit


Saksan kieli

Saksan kieli on indoeurooppalaisen kielikunnan germaanisen kieliryhmän länsigermaaniseen haaraan kuuluva kieli. Saksaa puhuu maailmanlaajuisesti äidinkielenään yli 100 miljoonaa ihmistä, ja se on Euroopan unionin puhutuin kieli äidinkielisten puhujien määrällä mitattuna. Saksan kieltä opiskellaan yleisesti monissa Euroopan valtioissa, ja Suomessa se on opiskelluin kieli suomen, ruotsin ja englannin jälkeen.

Saksa on äidinkielen asemassa Saksassa, Itävallassa, ja Lichtensteinissa ja virallisena kielenä Sveitsissä, Luxemburgissa ja Belgiassa. Saksa on hyödyllinen kieli myös Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Monissa Itä-Euroopan maissa on saksaa puhuvia vähemmistöjä. Lisäksi siirtolaisuuden myötä esimerkiksi Etelä-Amerikassa ja Australiassa on merkittäviä saksankielisiä vähemmistöjä.. Maailmanlaajuisesti saksaa puhutaan 41 maassa. EUn laajenemisen myötä Saksan kielen merkitys kasvaa entisestään.

Tutkimusten mukaan saksa on englannin ja ruotsin jälkeen kysytyin kieli työelämässä. Saksalaisten turistien vierailu lisää saksan tarvetta palvelualoilla. Suomessa on saksaa puhuvia ihmisiä n. 4000.

Laajentuneen Euroopan matkailun myötä saksan kielen osaaminen nousee yhä tärkeämmäksi. Nautit matkastasi enemmän kun osaat kieltä. Monissa Itä-Euroopan maissa osataan saksaa paljon paremmin kuin englantia, ja esim. saksalainen viini- ja ruokakulttuuri saavat aivan eri merkityksen osatessasi hieman saksan kieltä. Myös Suomessa vierailevat saksalaiset arvostavat saksan taitojasi.

Tule opiskelemaan saksan kieltä kursseillemme!Saksan kielen kurssit
Opetusmenetelmä

Kielikoulussamme vieraiden kielten opetus perustuu kommunikatiiviseen lähestymistapaan (Communicative Language Teaching), joka tarkoittaa, että opetuksessa panostetaan oppijan selviytymiseen vieraalla kielellä erilaisissa viestintätehtävissä ja -tilanteissa sekä vieraiden kulttuurien ymmärtämiseen.

Kielen omaksuminen tapahtuu autenttisten eli real life -viestintätilanteiden kautta. Opetuksen painopisteenä on kielenkäytön spontaanisuus ja ymmärrettävyys.

Kommunikatiivisen lähestymistavan suosio on kasvanut merkittävästi 1960-luvulta lähtien, ja se on vallitseva suuntaus vieraiden kielten opetuksessa myös tänäkin päivänä. Kieli nähdään entistä enemmän merkitysten ymmärtämisen ja ilmaisun välineenä. Kommunikatiivisella kielenopetuksella pyritään kommunikatiiviseen kompetenssiin, joka sisältää neljä ulottuvuutta:

Kieliopillinen kompetenssi eli kielikoodin hallinta.

Sosiolingvistinen kompetenssi eli kyky käyttää kieltä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Diskurssikompetenssi eli kyky yhdistellä ja tulkita viestin osia samalla muodostaen yhtenäisiä ja järkeviä kokonaisuuksia.

Strateginen kompetenssi eli kyky käyttää kielellisiä ja ei-kielellisiä strategioita (kiertoilmaukset, tehokeinot ym.).

Kommunikatiiviseen kielenopetukseen liittyy läheisesti kulttuurien välisen viestinnän opettaminen, joka korostaa kieltenoppijan viestinnällisten tietojen ja taitojen lisäksi kielenkäyttäjän henkilökohtaisia, sosiaalisia valmiuksia ja asenteita sekä tukee oppilaan sisältä päin ohjautuvaa, itsenäistä kielenoppimista.

Opettajat rakentavat oppimisprosessin oppijakeskeisesti. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon oppijan kielitaito ja tavoitteet. Tällöin opettaja tuo oppijan ulottuville ympäristöstä saatavia resursseja ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa edistääkseen oppijan tavoittelemaa oppimista.

Opettaja tukee oppijaa epämukavuusalueella: ylittämään kielitaitonsa rajoja, kehittämään strategioita, joilla puutteellisella taidolla selvitään haasteellisissa tilanteissa sekä kurkottelemaan kohti seuraavaa taitotasoa. Oppija ohjataan juuri hänelle sopivien materiaalien ääreen.

Opetus tukee kognitiivista prosessointia eikä anna valmista ja aukotonta, ulkoa opeteltavaa ja muotoihin kangistuvaa kuvaa kielestä. Kaikki käyttämämme opetusmateriaalit tukevat viestinnällistä kielenkäyttöä ja pohjautuvat luokkahuoneen ulkopuolisen elämän kielenkäyttötarpeisiin.

Funktionaalisessa opetuksessa muotoja ei kuitenkaan laiminlyödä, vaan ne kuvataan käytön kautta niin, että oppija hahmottaa myös niiden vakiintuneet merkitykset ja käyttötavat. Muoto, merkitys ja käyttö ovat siis tasapainossa. Opetusmenetelmämme onkin siis avoin ja systemaattinen, joka tekee oppimisprosessista mukavan ja tehokkaan.

 

Lue myös: Saksan kielen intensiivikurssit..Opettajat

FM Anna Rissänen

Filosofian tohtori Anna Rissanen on toiminut saksan kielen opettajana liike-elämässä viimeiset kymmenen vuotta. Anna työskentelee myös tulkkina ja kielenkääntäjänä. Anna on toiminut Helsingin Yliopiston saksan kielen lehtorin sijaisena. Vuosina 1997-1998 teki WSOY:lle uutta saksan kielen suursanakirjaa.

FM Claire Scheunemann

FM Claire Scheunemann on suorittanut aineenopettajan pedagogiset opinnot Helsingin yliopistossa. Maisteri – tutkinto hän on suorittanut Humboldt-Universität, Berliinissa. Claire puhuu äidinkielenään saksaa. Sen lisäksi hän puhuu hyvin suomea, ruotsia, englantia, venäjää ja espanjaa.Hinnasto


Nuevo Mundossa jokainen kielikurssi suunnitellaan asiakaskohtaisesti, sen takia jokaisella projektilla on eri hinta riippuen ajasta, paikasta ja kielestä. Ota meihin yhteyttä! Kustannusarviot ja tarjoukset saat vuorokaudessa, kun täytät tämän lomakkeen ja lähetät sen meille.

Maksuton kustannusarvio.

Hintaan sisältyy :

 • - koulutuksen suunnittelu
 • - suullinen haastattelu
 • - kirjallinen testi
 • - tasotestiraportti
 • - opetus ja sen valmistelu
 • - oppiaineistot
 • - kurssin kansiot
 • - lopputestaus
 • - koulutusraportti
 • - kurssin todistukset
 • - jatkokoulutussuunnitelma
 • - opettajan matkakulut Helsingissä