Viron kielen yksityisopetus

Viro on 922 000:n Virossa asuvan ja 160 000:n ulkomailla (enimmäkseen Ruotsissa, Suomessa, Saksassa, USA:ssa, Kanadassa ja Venäjällä) asuvan ihmisen äidinkieli. Lisäksi noin 168 000 ihmistä osaa puhua viroa. Tämä sijoittaa viron kahdensadan puhutuimman kielen joukkoon maailman tuhansien kielien joukossa ja uralilaisissa kielissä kolmannelle sijalle unkarin ja suomen jälkeen. Kielen kauneuden puolesta viron kieli on kuitenkin kärjessä. Tarina kertoo, että viron kieli tuli kerran kielten kauneuskilpailussa toiseksi italian jälkeen lauseella “Sõida tasa üle silla” (Aja hiljaa yli sillan).

Kauneuden lisäksi viro on myös vahva kieli. Se on kuitenkin yksi kansalliskielistä, jolla on vähiten puhujia maailmassa ja silti se pitää pintansa kaikilla sosiaalisen elämän osa-alueilla. Viro on muun muassa perus- ja korkeakoulutuksen, tieteen, journalismin, lainsäädännön ja paikallishallinnon, Internet-ympäristön ja ohjelmiston kieli. Viron kielen käyttöalue on laajempi ja sitä opiskelee toisena kielenä enemmän opiskelijoita kuin koskaan aiemmin. Postmodernissa yhteiskunnassa se ei selviytyisi muuten. Jos suhteellisen pieni kieli ei kohtaa puhujiensa muuttuvia tarpeita ja sillä ei ole kansalliskielen asemaa, se kuolee pian. Monille muille kielille tuttuja ongelmia pidetään suurimpina uhkina myös viron kielelle: viroa äidinkielenään puhuvien vähentyminen, kielinormien hämärtyminen, vieraiden kielten liiallinen vaikutus ja vaikeus pysyä suurempien kielten mukana kieliteknologian termien suhteen.

Viron kieli voi iloita kansallisesta kielistrategiasta, kielipalkinnoista ja äidinkielen päivästä. Nämä ovat huomioimisen arvoisia asioita, koska viron kieli ja kansa ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. 1800-luvun lopulla yleiskieltä puhuneet maalaisihmiset tunsivat olevansa virolaisia, jotka lukivat, kirjoittivat ja toimivat viron kielellä. Siitä lähtien viron kieli on ollut virolaisen identiteetin keskipiste.

Yksityisopetus

Viron kielen yksityisopetus on paras vaihtoehto kielenoppimiselle silloin, kun opiskelijan täytyy nopeasti aktivoida tai parantaa kielitaitoaan. Se sopii erityisesti henkilölle, joka ei pysty käymään koulutuksessa säännöllisesti vaan tarvitsee joustavan aikataulun. Opetus tapahtuu joko asiakkaan luona tai koulumme tiloissa.

Yksityisopetus on asiakaskohtainen ja räätälöity koulutus. Se on asiakkaan ja Kielikoulu Nuevo Mundon yhteinen projekti. Koulutussuunnittelijamme laativat jokaiselle yksityisoppilaalle henkilökohtaisen koulutussuunnitelman, jolla asetetut tavoitteet saavutetaan. Kurssin pituus vaihtelee yksilöllisesti lähtö- ja tavoitetason mukaan.

Kurssin aikana voit mm.:

- Aloittaa viron kielen opinnot
- Parantaa ja harjoittaa viron taitojasi
- Käsitellä virolaista liike-elämää, työkulttuuria, markkinoinnista ja logiikasta maailman talouteen
- Oppia esittelemään itsensä samoin kuin yrityksen ja sen tuotteet
- perehtyä virolaiseen liike-elämään: kulttuurierot, kaupankäynti, yritysmuodot, organisaatiokaavio, rahaliikenne, markkinointi, matkailu, työelämä, teollisuus ja tuotantosektorit

 Viron kielen kurssit
Opetusmenetelmä

Kielikoulussamme vieraiden kielten opetus perustuu kommunikatiiviseen lähestymistapaan (Communicative Language Teaching), joka tarkoittaa, että opetuksessa panostetaan oppijan selviytymiseen vieraalla kielellä erilaisissa viestintätehtävissä ja -tilanteissa sekä vieraiden kulttuurien ymmärtämiseen.

Kielen omaksuminen tapahtuu autenttisten eli real life -viestintätilanteiden kautta. Opetuksen painopisteenä on kielenkäytön spontaanisuus ja ymmärrettävyys.

Kommunikatiivisen lähestymistavan suosio on kasvanut merkittävästi 1960-luvulta lähtien, ja se on vallitseva suuntaus vieraiden kielten opetuksessa myös tänäkin päivänä. Kieli nähdään entistä enemmän merkitysten ymmärtämisen ja ilmaisun välineenä. Kommunikatiivisella kielenopetuksella pyritään kommunikatiiviseen kompetenssiin, joka sisältää neljä ulottuvuutta:

Kieliopillinen kompetenssi eli kielikoodin hallinta.

Sosiolingvistinen kompetenssi eli kyky käyttää kieltä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Diskurssikompetenssi eli kyky yhdistellä ja tulkita viestin osia samalla muodostaen yhtenäisiä ja järkeviä kokonaisuuksia.

Strateginen kompetenssi eli kyky käyttää kielellisiä ja ei-kielellisiä strategioita (kiertoilmaukset, tehokeinot ym.).

Kommunikatiiviseen kielenopetukseen liittyy läheisesti kulttuurien välisen viestinnän opettaminen, joka korostaa kieltenoppijan viestinnällisten tietojen ja taitojen lisäksi kielenkäyttäjän henkilökohtaisia, sosiaalisia valmiuksia ja asenteita sekä tukee oppilaan sisältä päin ohjautuvaa, itsenäistä kielenoppimista.

Opettajat rakentavat oppimisprosessin oppijakeskeisesti. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon oppijan kielitaito ja tavoitteet. Tällöin opettaja tuo oppijan ulottuville ympäristöstä saatavia resursseja ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa edistääkseen oppijan tavoittelemaa oppimista.

Opettaja tukee oppijaa epämukavuusalueella: ylittämään kielitaitonsa rajoja, kehittämään strategioita, joilla puutteellisella taidolla selvitään haasteellisissa tilanteissa sekä kurkottelemaan kohti seuraavaa taitotasoa. Oppija ohjataan juuri hänelle sopivien materiaalien ääreen.

Opetus tukee kognitiivista prosessointia eikä anna valmista ja aukotonta, ulkoa opeteltavaa ja muotoihin kangistuvaa kuvaa kielestä. Kaikki käyttämämme opetusmateriaalit tukevat viestinnällistä kielenkäyttöä ja pohjautuvat luokkahuoneen ulkopuolisen elämän kielenkäyttötarpeisiin.

Funktionaalisessa opetuksessa muotoja ei kuitenkaan laiminlyödä, vaan ne kuvataan käytön kautta niin, että oppija hahmottaa myös niiden vakiintuneet merkitykset ja käyttötavat. Muoto, merkitys ja käyttö ovat siis tasapainossa. Opetusmenetelmämme onkin siis avoin ja systemaattinen, joka tekee oppimisprosessista mukavan ja tehokkaan.

 

Lue myös: Viron kielen keskustelukurssi..Opettajat

Viron kielen opettaja
FM Kadri Siilivask

Olen viron ja suomen opettaja. Valmistuin Tarton yliopistosta virolaisen ja suomalais-ugrilaisen kielitieteen koulutusohjelmasta vuonna 2014. Sen jälkeen jatkoin suomen ja viron kielen opettajaopintoja Tallinnan yliopistossa. Olen työskennellyt opettajana Tarton ammattikoulutuskeskuksessa. Viime vuosina olen myös toiminut viro-suomi -keskustelupiirin vetäjänä Helsingin Eesti Majassa, Viro-keskuksessa. Luonteeltani olen iloinen, empatiakykyinen ja utelias. Opettajana olen sitä mieltä, että jokaisella oppitunnilla tulee olla selkeä tavoite ja oppimisen tulee olla hauskaa. Silloin opiskelijat odottavat seuraavaa tuntia. Rohkeus puhua vieraalla kielellä on virheitä tärkeämpää. Rohkeutta seuraa kiinnostus puhua tarkemmin ja oikein.Hinnasto


Nuevo Mundossa jokainen kielikurssi suunnitellaan asiakaskohtaisesti, sen takia jokaisella projektilla on eri hinta riippuen ajasta, paikasta ja kielestä. Ota meihin yhteyttä! Kustannusarviot ja tarjoukset saat vuorokaudessa, kun täytät tämän lomakkeen ja lähetät sen meille.

Maksuton kustannusarvio.

Hintaan sisältyy :

 • - koulutuksen suunnittelu
 • - suullinen haastattelu
 • - kirjallinen testi
 • - tasotestiraportti
 • - opetus ja sen valmistelu
 • - oppiaineistot
 • - kurssin kansiot
 • - lopputestaus
 • - koulutusraportti
 • - kurssin todistukset
 • - jatkokoulutussuunnitelma
 • - opettajan matkakulut Helsingissä