Viron kielen keskustelukurssi

Tämä kurssi on tarkoitettu niille, jotka osaavat jo ilmaista perusasioita viroksi mutta tarvitsevat kuitenkin rohkeutta puhumiseen. Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita: koti, työ, matkailu, ruoka, vapaa-aika, juhlapäivät, terveellinen elämä, viron slangi. Tärkeintä on, että kaikki osallistujat saisivat suunvuoron ja mahdollisuuden puhua viroa.

AIKA JA PAIKKA

Opetus tapahtuu joko asiakkaan luona tai koulumme tiloissa teille sopivaan aikaan. Koulutuksen päätyessä kurssin tilaaja saa koulutusraportin ja oppilasarvion. Kurssin osallistuja saa kurssitodistuksen.

 

 Viron kielen kurssit
Opetusmenetelmä

Kielikoulussamme vieraiden kielten opetus perustuu kommunikatiiviseen lähestymistapaan (Communicative Language Teaching), joka tarkoittaa, että opetuksessa panostetaan oppijan selviytymiseen vieraalla kielellä erilaisissa viestintätehtävissä ja -tilanteissa sekä vieraiden kulttuurien ymmärtämiseen.

Kielen omaksuminen tapahtuu autenttisten eli real life -viestintätilanteiden kautta. Opetuksen painopisteenä on kielenkäytön spontaanisuus ja ymmärrettävyys.

Kommunikatiivisen lähestymistavan suosio on kasvanut merkittävästi 1960-luvulta lähtien, ja se on vallitseva suuntaus vieraiden kielten opetuksessa myös tänäkin päivänä. Kieli nähdään entistä enemmän merkitysten ymmärtämisen ja ilmaisun välineenä. Kommunikatiivisella kielenopetuksella pyritään kommunikatiiviseen kompetenssiin, joka sisältää neljä ulottuvuutta:

Kieliopillinen kompetenssi eli kielikoodin hallinta.

Sosiolingvistinen kompetenssi eli kyky käyttää kieltä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Diskurssikompetenssi eli kyky yhdistellä ja tulkita viestin osia samalla muodostaen yhtenäisiä ja järkeviä kokonaisuuksia.

Strateginen kompetenssi eli kyky käyttää kielellisiä ja ei-kielellisiä strategioita (kiertoilmaukset, tehokeinot ym.).

Kommunikatiiviseen kielenopetukseen liittyy läheisesti kulttuurien välisen viestinnän opettaminen, joka korostaa kieltenoppijan viestinnällisten tietojen ja taitojen lisäksi kielenkäyttäjän henkilökohtaisia, sosiaalisia valmiuksia ja asenteita sekä tukee oppilaan sisältä päin ohjautuvaa, itsenäistä kielenoppimista.

Opettajat rakentavat oppimisprosessin oppijakeskeisesti. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon oppijan kielitaito ja tavoitteet. Tällöin opettaja tuo oppijan ulottuville ympäristöstä saatavia resursseja ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa edistääkseen oppijan tavoittelemaa oppimista.

Opettaja tukee oppijaa epämukavuusalueella: ylittämään kielitaitonsa rajoja, kehittämään strategioita, joilla puutteellisella taidolla selvitään haasteellisissa tilanteissa sekä kurkottelemaan kohti seuraavaa taitotasoa. Oppija ohjataan juuri hänelle sopivien materiaalien ääreen.

Opetus tukee kognitiivista prosessointia eikä anna valmista ja aukotonta, ulkoa opeteltavaa ja muotoihin kangistuvaa kuvaa kielestä. Kaikki käyttämämme opetusmateriaalit tukevat viestinnällistä kielenkäyttöä ja pohjautuvat luokkahuoneen ulkopuolisen elämän kielenkäyttötarpeisiin.

Funktionaalisessa opetuksessa muotoja ei kuitenkaan laiminlyödä, vaan ne kuvataan käytön kautta niin, että oppija hahmottaa myös niiden vakiintuneet merkitykset ja käyttötavat. Muoto, merkitys ja käyttö ovat siis tasapainossa. Opetusmenetelmämme onkin siis avoin ja systemaattinen, joka tekee oppimisprosessista mukavan ja tehokkaan.

 

Lue myös: Viron kielen keskustelukurssi..Opettajat

Viron kielen opettaja
FM Kadri Siilivask

Olen viron ja suomen opettaja. Valmistuin Tarton yliopistosta virolaisen ja suomalais-ugrilaisen kielitieteen koulutusohjelmasta vuonna 2014. Sen jälkeen jatkoin suomen ja viron kielen opettajaopintoja Tallinnan yliopistossa. Olen työskennellyt opettajana Tarton ammattikoulutuskeskuksessa. Viime vuosina olen myös toiminut viro-suomi -keskustelupiirin vetäjänä Helsingin Eesti Majassa, Viro-keskuksessa. Luonteeltani olen iloinen, empatiakykyinen ja utelias. Opettajana olen sitä mieltä, että jokaisella oppitunnilla tulee olla selkeä tavoite ja oppimisen tulee olla hauskaa. Silloin opiskelijat odottavat seuraavaa tuntia. Rohkeus puhua vieraalla kielellä on virheitä tärkeämpää. Rohkeutta seuraa kiinnostus puhua tarkemmin ja oikein.Hinnasto


Nuevo Mundossa jokainen kielikurssi suunnitellaan asiakaskohtaisesti, sen takia jokaisella projektilla on eri hinta riippuen ajasta, paikasta ja kielestä. Ota meihin yhteyttä! Kustannusarviot ja tarjoukset saat vuorokaudessa, kun täytät tämän lomakkeen ja lähetät sen meille.

Maksuton kustannusarvio.

Hintaan sisältyy :

 • - koulutuksen suunnittelu
 • - suullinen haastattelu
 • - kirjallinen testi
 • - tasotestiraportti
 • - opetus ja sen valmistelu
 • - oppiaineistot
 • - kurssin kansiot
 • - lopputestaus
 • - koulutusraportti
 • - kurssin todistukset
 • - jatkokoulutussuunnitelma
 • - opettajan matkakulut Helsingissä