Ruotsin kieli

Ruotsin kielen taidon merkitys liike-elämässä on entisestään korostunut. Työnantajat pitävät ruotsin kielen taitoa tärkeänä ja rekrytointitilanteessa tämä taito voi olla ratkaiseva.

Ruotsin kielen merkitys elinkeinoelämässä kasvaa edelleen. Yhä useampi yritys toimii koko Pohjolassa, joka on Suomen tärkein kauppa-alue. Seurauksena on käytännön tarve ruotsin taitoon Suomessa ja suomen taitamiseen muualla Pohjoismaissa. Maamme kaksikielisyys on menestystekijä sekä yksilöille että yrityksille.

Pelkästään englantiin perustuva kielitaito ei tule riittämään, ainakaan silloin kun tehdään bisnestä Skandinaavian puolella. Kun Skandinaavisessa tapaamisessa johtajat käyttävät pääsääntöisesti omaa kieltään ja suomalainen yritysjohtaja englantia, niin kommunikointi saattaa olla haasteellista.

Kielikoulu Nuevo Mundo tarjoaa sinulle mahdollisuuden parantaa asemaasi työelämässä!Ruotsin kielen liike- ja työelämän kurssit
Opetusmenetelmä

Kielikoulussamme vieraiden kielten opetus perustuu kommunikatiiviseen lähestymistapaan (Communicative Language Teaching), joka tarkoittaa, että opetuksessa panostetaan oppijan selviytymiseen vieraalla kielellä erilaisissa viestintätehtävissä ja -tilanteissa sekä vieraiden kulttuurien ymmärtämiseen.

Kielen omaksuminen tapahtuu autenttisten eli real life -viestintätilanteiden kautta. Opetuksen painopisteenä on kielenkäytön spontaanisuus ja ymmärrettävyys.

Kommunikatiivisen lähestymistavan suosio on kasvanut merkittävästi 1960-luvulta lähtien, ja se on vallitseva suuntaus vieraiden kielten opetuksessa myös tänäkin päivänä. Kieli nähdään entistä enemmän merkitysten ymmärtämisen ja ilmaisun välineenä. Kommunikatiivisella kielenopetuksella pyritään kommunikatiiviseen kompetenssiin, joka sisältää neljä ulottuvuutta:

Kieliopillinen kompetenssi eli kielikoodin hallinta.

Sosiolingvistinen kompetenssi eli kyky käyttää kieltä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Diskurssikompetenssi eli kyky yhdistellä ja tulkita viestin osia samalla muodostaen yhtenäisiä ja järkeviä kokonaisuuksia.

Strateginen kompetenssi eli kyky käyttää kielellisiä ja ei-kielellisiä strategioita (kiertoilmaukset, tehokeinot ym.).

Kommunikatiiviseen kielenopetukseen liittyy läheisesti kulttuurien välisen viestinnän opettaminen, joka korostaa kieltenoppijan viestinnällisten tietojen ja taitojen lisäksi kielenkäyttäjän henkilökohtaisia, sosiaalisia valmiuksia ja asenteita sekä tukee oppilaan sisältä päin ohjautuvaa, itsenäistä kielenoppimista.

Opettajat rakentavat oppimisprosessin oppijakeskeisesti. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon oppijan kielitaito ja tavoitteet. Tällöin opettaja tuo oppijan ulottuville ympäristöstä saatavia resursseja ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa edistääkseen oppijan tavoittelemaa oppimista.

Opettaja tukee oppijaa epämukavuusalueella: ylittämään kielitaitonsa rajoja, kehittämään strategioita, joilla puutteellisella taidolla selvitään haasteellisissa tilanteissa sekä kurkottelemaan kohti seuraavaa taitotasoa. Oppija ohjataan juuri hänelle sopivien materiaalien ääreen.

Opetus tukee kognitiivista prosessointia eikä anna valmista ja aukotonta, ulkoa opeteltavaa ja muotoihin kangistuvaa kuvaa kielestä. Kaikki käyttämämme opetusmateriaalit tukevat viestinnällistä kielenkäyttöä ja pohjautuvat luokkahuoneen ulkopuolisen elämän kielenkäyttötarpeisiin.

Funktionaalisessa opetuksessa muotoja ei kuitenkaan laiminlyödä, vaan ne kuvataan käytön kautta niin, että oppija hahmottaa myös niiden vakiintuneet merkitykset ja käyttötavat. Muoto, merkitys ja käyttö ovat siis tasapainossa. Opetusmenetelmämme onkin siis avoin ja systemaattinen, joka tekee oppimisprosessista mukavan ja tehokkaan.

 

Lue myös: Ruotsin kielen intensiivikurssit..Opettajat

FM Göran Johansson

Olen työskennellyt kieltenopettajana vuodesta 1992. Olen opettanut lukioissa, korkeakouluissa, yliopistoissa, ministeriöissä, eduskunnassa sekä yli 100:ssa eri yrityksissä ympäri Suomen. Yrityksen puitteissa olen kouluttanut, kääntänyt ja toiminut konsulttina vienti- ja markkinointitehtävissä lähinnä pohjoismaihin. Olen syntynyt Ruotsissa. Puhun sujuvasti englantia ja suomea. Koulutukseltani olen koneinsinööri. Tutkinnon olen suorittanut Midskogsskolan Luulajassa, Ruotsissa. Olen myös suorittanut pedagoginen kurssi opettajille, Lahden ammattikorkeakoulussa.Hinnasto


Nuevo Mundossa jokainen kielikurssi suunnitellaan asiakaskohtaisesti, sen takia jokaisella projektilla on eri hinta riippuen ajasta, paikasta ja kielestä. Ota meihin yhteyttä! Kustannusarviot ja tarjoukset saat vuorokaudessa, kun täytät tämän lomakkeen ja lähetät sen meille.

Maksuton kustannusarvio.

Hintaan sisältyy :

 • - koulutuksen suunnittelu
 • - suullinen haastattelu
 • - kirjallinen testi
 • - tasotestiraportti
 • - opetus ja sen valmistelu
 • - oppiaineistot
 • - kurssin kansiot
 • - lopputestaus
 • - koulutusraportti
 • - kurssin todistukset
 • - jatkokoulutussuunnitelma
 • - opettajan matkakulut Helsingissä