t Suomen kielen yksityisopetus

Suomen kielen yksityisopetus

Suomen kielen yksityisopetus on paras vaihtoehto kielenoppimiselle silloin, kun opiskelijan täytyy nopeasti aktivoida tai parantaa kielitaitoaan. Se sopii erityisesti henkilölle, joka ei pysty käymään koulutuksessa säännöllisesti vaan tarvitsee joustavan aikataulun. Opetus tapahtuu joko asiakkaan luona tai koulumme tiloissa.

Suomen kielen yksityisopetus on asiakaskohtainen ja räätälöity koulutus. Se on asiakkaan ja Kielikoulu Nuevo Mundon yhteinen projekti.

Koulutussuunnittelijamme laativat jokaiselle yksityisoppilaalle henkilökohtaisen koulutussuunnitelman, jolla asetetut tavoitteet saavutetaan. Kurssin pituus vaihtelee yksilöllisesti lähtö- ja tavoitetason mukaan.

Kurssin aikana voit mm.:

- Aloittaa suomen kielen opinnot

- Parantaa ja harjoittaa suomen taitojasi

- Käsitellä suomalaista liike-elämää, työkulttuuria, markkinoinnista ja logiikasta maailman talouteen

- Oppia esittelemään itsensä samoin kuin yrityksen ja sen tuotteet

- Perehtyä liike-elämään: kulttuurierot, kaupankäynti, yritysmuodot, organisaatiokaavio, rahaliikenne, markkinointi, matkailu, työelämä, teollisuus ja tuotantosektorit.

- Valmistautua yleiseen kielitestiin (YKI)

Suomen kielestä yleisesti

Suomea puhuu äidinkielenään 4,8 miljoonaa ihmistä Suomessa. Lisäksi Suomessa on noin puoli miljoona henkilöä, jotka puhuvat suomea toisena kielenä. Suurin osa suomea puhuvat ihmiset asuvat Suomessa. Suurimmat suomenkieliset vähemmistöt maailmalla asuvat Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa.

Suomen kieli kuuluu uralilaisen kielikuntaan. Suomea lähimmät sukukielet ovat itämerensuomalaiset kielet kuten viro ja karjala. Kieliopilliset merkitykset ilmaistaan affikseilla, jotka liitetään sanavartalon perään. Suomea on helppo lukea, sillä kaikki kirjaimet lausutaan ja painotus on aina ensimmäiseen tavuun.

Suomen kieltä jaetaan yleis-, arki- ja puhekieleksi. Yleiskieli on kaikille yhteinen kielimuoto. Yhteiskieltä käytetään kirjoituksessa ja kutsutaan usein kirjakieleksi. Arki- ja puhekielet käytetään tavallisessa arkielämässä. Lisäksi eri paikkakunnilla on omat murteet. Ihmisten liikkuminen paikasta toiseen sekä media tasoittavat nämä erot, mutta edelleen murteella voi ilmaista paikallista identiteettiä.

Kansainvälistymisen kautta suomen kielen merkitys on yhä kasvamassa. Vaikka monissa kansainvälisissä yrityksissä työkieli on englanti, asuinmaan kielen tuntemus on merkittävä osa oman viihtyvyyden ja menestyksen kannalta. Suomen kielen osaaminen helpottaa palveluiden käyttöä, työnsaantia, opiskelumahdollisuuksia ja yleistä viihtyvyyttä. Lisäksi jos haluat hakea Suomen kansalaisuutta, pitää suorittaa suomen kielen yleinen kielitutkinto eli YKI vähintään taitotasolla kolme (keskitason tutkinto).

Nykyään verkossa on paljon materiaaleja, mutta ammattilaisen opettajan avulla pääset maaliin helpompi ja omaan aikaa säästäen. Kurssin apukielenä käytetään englantia, venäjää tai viroa riippuen osallistujien toiveita. Kurssillamme on rauhallinen opiskelutahti. Meidän kanssamme kuka tahansa oppii suomea.

Lähteet: Wikipedia, suomen kieli 2020
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Koulutus ja kielitaito 2020
Maahanmuutto virasto, Kielitaito 2020

Suomen kielen kurssit
Opetusmenetelmä

Kielikoulussamme vieraiden kielten opetus perustuu kommunikatiiviseen lähestymistapaan (Communicative Language Teaching), joka tarkoittaa, että opetuksessa panostetaan oppijan selviytymiseen vieraalla kielellä erilaisissa viestintätehtävissä ja -tilanteissa sekä vieraiden kulttuurien ymmärtämiseen.

Kielen omaksuminen tapahtuu autenttisten eli real life -viestintätilanteiden kautta. Opetuksen painopisteenä on kielenkäytön spontaanisuus ja ymmärrettävyys.

Kommunikatiivisen lähestymistavan suosio on kasvanut merkittävästi 1960-luvulta lähtien, ja se on vallitseva suuntaus vieraiden kielten opetuksessa myös tänäkin päivänä. Kieli nähdään entistä enemmän merkitysten ymmärtämisen ja ilmaisun välineenä. Kommunikatiivisella kielenopetuksella pyritään kommunikatiiviseen kompetenssiin, joka sisältää neljä ulottuvuutta:

Kieliopillinen kompetenssi eli kielikoodin hallinta.

Sosiolingvistinen kompetenssi eli kyky käyttää kieltä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Diskurssikompetenssi eli kyky yhdistellä ja tulkita viestin osia samalla muodostaen yhtenäisiä ja järkeviä kokonaisuuksia.

Strateginen kompetenssi eli kyky käyttää kielellisiä ja ei-kielellisiä strategioita (kiertoilmaukset, tehokeinot ym.).

Kommunikatiiviseen kielenopetukseen liittyy läheisesti kulttuurien välisen viestinnän opettaminen, joka korostaa kieltenoppijan viestinnällisten tietojen ja taitojen lisäksi kielenkäyttäjän henkilökohtaisia, sosiaalisia valmiuksia ja asenteita sekä tukee oppilaan sisältä päin ohjautuvaa, itsenäistä kielenoppimista.

Opettajat rakentavat oppimisprosessin oppijakeskeisesti. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon oppijan kielitaito ja tavoitteet. Tällöin opettaja tuo oppijan ulottuville ympäristöstä saatavia resursseja ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa edistääkseen oppijan tavoittelemaa oppimista.

Opettaja tukee oppijaa epämukavuusalueella: ylittämään kielitaitonsa rajoja, kehittämään strategioita, joilla puutteellisella taidolla selvitään haasteellisissa tilanteissa sekä kurkottelemaan kohti seuraavaa taitotasoa. Oppija ohjataan juuri hänelle sopivien materiaalien ääreen.

Opetus tukee kognitiivista prosessointia eikä anna valmista ja aukotonta, ulkoa opeteltavaa ja muotoihin kangistuvaa kuvaa kielestä. Kaikki käyttämämme opetusmateriaalit tukevat viestinnällistä kielenkäyttöä ja pohjautuvat luokkahuoneen ulkopuolisen elämän kielenkäyttötarpeisiin.

Funktionaalisessa opetuksessa muotoja ei kuitenkaan laiminlyödä, vaan ne kuvataan käytön kautta niin, että oppija hahmottaa myös niiden vakiintuneet merkitykset ja käyttötavat. Muoto, merkitys ja käyttö ovat siis tasapainossa. Opetusmenetelmämme onkin siis avoin ja systemaattinen, joka tekee oppimisprosessista mukavan ja tehokkaan.

 

Lue myös: Ranskan kielen intensiivikurssit..Opettajat

 

  FM Alena Mishina
  suomen kielen opettaja

  FM Kadri Siilivask
  suomen kielen opettaja

  FM Georgy Ufimtsev
  suomen kielen opettaja

 Hinnasto


Nuevo Mundossa jokainen kielikurssi suunnitellaan asiakaskohtaisesti, sen takia jokaisella projektilla on eri hinta riippuen ajasta, paikasta ja kielestä. Ota meihin yhteyttä! Kustannusarviot ja tarjoukset saat vuorokaudessa, kun täytät tämän lomakkeen ja lähetät sen meille.

Maksuton kustannusarvio.

Hintaan sisältyy :

 • - koulutuksen suunnittelu
 • - suullinen haastattelu
 • - kirjallinen testi
 • - tasotestiraportti
 • - opetus ja sen valmistelu
 • - oppiaineistot
 • - kurssin kansiot
 • - lopputestaus
 • - koulutusraportti
 • - kurssin todistukset
 • - jatkokoulutussuunnitelma
 • - opettajan matkakulut Helsingissä

© 1997-2022 Kielikoulu Nuevo Mundo Oy. All Rights Reserved