Saksan kielen intensiivikurssit

Tehokkaat saksan kielen intensiivikurssit suunnittelemme henkilöille, jotka haluavat todella nopeasti aktivoida, parantaa saksan kielen kielitaitoaan tai syventää tietojansa jollakin alueella.

Opetus voi tapahtua pienryhmissä tai yksityisopetuksena. Saksan kielen kurssisisällöt valitaan opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti. Kurssin pituus vaihtelee yksilöllisesti lähtö- ja tavoitetason mukaan.

Ennen koulutuksen alkua opiskelijoiden kielitaidon eri osa-alueiden hallinta testataan ilmaisella, kirjallisella tasotestauksella. Opiskeluohjelma, aikataulu ja oppiaineisto suunnitellaan opiskelijoiden kielitason ja tarpeiden perusteella.

Kurssin kesto

Intensiivikurssit kestävät yleensä 3-6 päivää ja kunakin päivänä pidetään 3-8 opetustuntia kurssin tavoitteista riippuen.

Opetuspaikka

Opetus tapahtuu joko asiakkaan luona tai koulumme tiloissa Helsingissä.

Tavoitteet ja oppimateriaali

Kurssin materiaalit ja tavoitteet määritellään yksityiskohtaisesti kirjallisen tasotestin jälkeen, kun olemme selvittäneet tarkemmin osallistujien kielitaidontasot, tarpeet ja toiveet.

Muista, että kurssin aikana voit:

 • - Aloittaa saksan kielen opinnot
 • - Parantaa ja harjoittaa saksan taitojasi
 • - oppia esittelemään itsensä samoin kuin yrityksen ja sen tuotteet
 • - perehtyä saksankieliseen liike-elämään: kulttuurierot, kaupankäynti, yritysmuodot, organisaatiokaavio, rahaliikenne, markkinointi, matkailu, työelämä, teollisuus ja tuotantosektorit
 • - käsitellä saksankielisen maailman liike-elämää, työkulttuuria, markkinoinnista ja logiikasta maailman talouteen

Ulkomaan jaksot
Kielikursseihin voidaan tarvittaessa yhdistää ulkomaan jaksoja tai ne voidaan toteuttaa pelkästään Suomessa tai opiskeltavan kielen kotimaassa.

Alat
Tehokas ja tuloksellinen kielikoulutuksemme kattaa kaikki alat, myös erityisosaajien kielitaidon vaatimukset!Saksan kielen kurssit
Opetusmenetelmä

Kielikoulussamme vieraiden kielten opetus perustuu kommunikatiiviseen lähestymistapaan (Communicative Language Teaching), joka tarkoittaa, että opetuksessa panostetaan oppijan selviytymiseen vieraalla kielellä erilaisissa viestintätehtävissä ja -tilanteissa sekä vieraiden kulttuurien ymmärtämiseen.

Kielen omaksuminen tapahtuu autenttisten eli real life -viestintätilanteiden kautta. Opetuksen painopisteenä on kielenkäytön spontaanisuus ja ymmärrettävyys.

Kommunikatiivisen lähestymistavan suosio on kasvanut merkittävästi 1960-luvulta lähtien, ja se on vallitseva suuntaus vieraiden kielten opetuksessa myös tänäkin päivänä. Kieli nähdään entistä enemmän merkitysten ymmärtämisen ja ilmaisun välineenä. Kommunikatiivisella kielenopetuksella pyritään kommunikatiiviseen kompetenssiin, joka sisältää neljä ulottuvuutta:

Kieliopillinen kompetenssi eli kielikoodin hallinta.

Sosiolingvistinen kompetenssi eli kyky käyttää kieltä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Diskurssikompetenssi eli kyky yhdistellä ja tulkita viestin osia samalla muodostaen yhtenäisiä ja järkeviä kokonaisuuksia.

Strateginen kompetenssi eli kyky käyttää kielellisiä ja ei-kielellisiä strategioita (kiertoilmaukset, tehokeinot ym.).

Kommunikatiiviseen kielenopetukseen liittyy läheisesti kulttuurien välisen viestinnän opettaminen, joka korostaa kieltenoppijan viestinnällisten tietojen ja taitojen lisäksi kielenkäyttäjän henkilökohtaisia, sosiaalisia valmiuksia ja asenteita sekä tukee oppilaan sisältä päin ohjautuvaa, itsenäistä kielenoppimista.

Opettajat rakentavat oppimisprosessin oppijakeskeisesti. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon oppijan kielitaito ja tavoitteet. Tällöin opettaja tuo oppijan ulottuville ympäristöstä saatavia resursseja ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa edistääkseen oppijan tavoittelemaa oppimista.

Opettaja tukee oppijaa epämukavuusalueella: ylittämään kielitaitonsa rajoja, kehittämään strategioita, joilla puutteellisella taidolla selvitään haasteellisissa tilanteissa sekä kurkottelemaan kohti seuraavaa taitotasoa. Oppija ohjataan juuri hänelle sopivien materiaalien ääreen.

Opetus tukee kognitiivista prosessointia eikä anna valmista ja aukotonta, ulkoa opeteltavaa ja muotoihin kangistuvaa kuvaa kielestä. Kaikki käyttämämme opetusmateriaalit tukevat viestinnällistä kielenkäyttöä ja pohjautuvat luokkahuoneen ulkopuolisen elämän kielenkäyttötarpeisiin.

Funktionaalisessa opetuksessa muotoja ei kuitenkaan laiminlyödä, vaan ne kuvataan käytön kautta niin, että oppija hahmottaa myös niiden vakiintuneet merkitykset ja käyttötavat. Muoto, merkitys ja käyttö ovat siis tasapainossa. Opetusmenetelmämme onkin siis avoin ja systemaattinen, joka tekee oppimisprosessista mukavan ja tehokkaan.

 

Lue myös: Saksan kielen intensiivikurssit..Opettajat

FM Anna Rissänen

Filosofian tohtori Anna Rissanen on toiminut saksan kielen opettajana liike-elämässä viimeiset kymmenen vuotta. Anna työskentelee myös tulkkina ja kielenkääntäjänä. Anna on toiminut Helsingin Yliopiston saksan kielen lehtorin sijaisena. Vuosina 1997-1998 teki WSOY:lle uutta saksan kielen suursanakirjaa.

FM Claire Scheunemann

FM Claire Scheunemann on suorittanut aineenopettajan pedagogiset opinnot Helsingin yliopistossa. Maisteri – tutkinto hän on suorittanut Humboldt-Universität, Berliinissa. Claire puhuu äidinkielenään saksaa. Sen lisäksi hän puhuu hyvin suomea, ruotsia, englantia, venäjää ja espanjaa.Hinnasto


Nuevo Mundossa jokainen kielikurssi suunnitellaan asiakaskohtaisesti, sen takia jokaisella projektilla on eri hinta riippuen ajasta, paikasta ja kielestä. Ota meihin yhteyttä! Kustannusarviot ja tarjoukset saat vuorokaudessa, kun täytät tämän lomakkeen ja lähetät sen meille.

Maksuton kustannusarvio.

Hintaan sisältyy :

 • - koulutuksen suunnittelu
 • - suullinen haastattelu
 • - kirjallinen testi
 • - tasotestiraportti
 • - opetus ja sen valmistelu
 • - oppiaineistot
 • - kurssin kansiot
 • - lopputestaus
 • - koulutusraportti
 • - kurssin todistukset
 • - jatkokoulutussuunnitelma
 • - opettajan matkakulut Helsingissä