Ranskan kielen yksityisopetus

Ranskan kielen yksityisopetus on paras vaihtoehto kielenoppimiselle silloin, kun opiskelijan täytyy nopeasti aktivoida tai parantaa kielitaitoaan. Se sopii erityisesti henkilölle, joka ei pysty käymään koulutuksessa säännöllisesti vaan tarvitsee joustavan aikataulun. Opetus tapahtuu joko asiakkaan luona tai koulumme tiloissa.

Ranskan kielen yksityisopetus on asiakaskohtainen ja räätälöity koulutus. Se on asiakkaan ja Kielikoulu Nuevo Mundon yhteinen projekti.

Koulutussuunnittelijamme laativat jokaiselle yksityisoppilaalle henkilökohtaisen koulutussuunnitelman, jolla asetetut tavoitteet saavutetaan. Kurssin pituus vaihtelee yksilöllisesti lähtö- ja tavoitetason mukaan.

Koulutuksen päätyessä kurssin tilaaja saa:

 • - koulutusraportin
 • - oppilasarvion

Kurssin aikana voit mm.:

 • - aloittaa ranskan kielen opinnot
 • - parantaa ja harjoittaa ranskan taitojasi
 • - käsitellä ranskankielisen maailman liike-elämää, työkulttuuria, markkinoinnista ja logiikasta maailman talouteen
 • - oppia esittelemään itsensä samoin kuin yrityksen ja sen tuotteet
 • - perehtyä ranskankieliseen liike-elämään: kulttuurierot, kaupankäynti, yritysmuodot, organisaatiokaavio, rahaliikenne, markkinointi, matkailu, työelämä, teollisuus ja tuotantosektorit.


Ranskan kielen alkeiskurssi

Kurssin tavoitteet: Tavoitteena on saavuttaa sellainen kielitaito, että oppilas kykenee suoriutumaan yksinkertaisista arkielämän tilanteista ja muodostamaan kokonaisia helpohkoja virkkeitä myös mennyttä aikamuotoa käyttäen. Kurssilla tehdään paljon opettajan laatimia kielioppiharjoituksia ja puhetilanteiden harjoitustehtäviä. Kielioppi painottuu osittain verbien taivutukseen, koska sillä on olennainen merkitys puheen muodostuksessa. Ääntämiseen kiinnitetään runsaasti huomiota, koska oikein ääntämään oppiminen alusta alkaen on etenkin ranskan kielessä tärkeää. Tavoitteena on myös, että oppilas kykenee jonkin verran tuottamaan kieltä; tähän pyritään kirjoittamisharjoituksilla (virkkeiden kääntämistä ranskaksi) sekä erilaisin pareittain tehtävin harjoituksin.

Arkielämän tilanteet: Puhelimessa puhuminen (lisäharjoituksia), ostosten teko (ruokasanastoa, aloitettu syksyllä), kyky ilmaista erilaisia mielipiteitä (paikkojen ja henkilöiden kuvailu), itsestä kertominen (ammatti, ikä, syntymäaika jne.), kirjeen laatiminen, muita arkielämän tilanteisiin liittyviä harjoituksia (tapaamisen sopiminen, kuulumisten kysely, sään kuvaileminen jne.), sanontoja. Tarpeen tullen kertaavia harjoituksia oppilaiden toivomista aihealueista, joilla he katsovat tarvitsevansa kertausta.

Rakenteet: Epäsäännöllisiä verbejä, perfekti avoir-apuverbin kanssa, liikettä ilmaisevat verbit ja niiden taivutus être-verbin kanssa (sekä refleksiiviverbejä ja niiden taipuminen myös perfektissä), partitiivi (aloitettu syksyllä), pronominin objekti- ja adverbiaalimuodot ja niiden käyttö arkitilanteissa + painolliset ja painottomat pronominit, relatiivipronomineja, tout-pronomini, numeroiden kertausta.

Verbin aikamuodot: Perfektin opetus asteittain, (mahdollisesti alustavaa vertailua perfektin ja imperfektin käytön eroista), aller-futuuri, mahdollisesti epäsuora esitys, (imperatiivi, aloitettu syksyllä).

Oppiaineistot : Sur le vif 1 teksti- ja harjoituskirja. Opettajan itse laatimat harjoitusmonisteet, jotka sisältävät kielioppitehtäviä, pieniä käännöstehtäviä, arkielämän puhetilanneharjoituksia ja kieliopin selitysosia.

Ranskan kielen jatkokurssi 1

Osallistujien lähtötaso
Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen on vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista. Hallitsee yksinkertaisimman peruskieliopin ja keskeisen perussanaston.

Aihepiiri:
Ranskankieliset kulttuurit: Ranskan entiset siirtomaat ja merentakaiset alueet; belgialainen, sveitsiläinen, kanadalainen, marokkolainen ja senegalilainen kulttuuri sekä niiden ominaispiirteet. Ranskan kielen eroavaisuuksia ja asema esim. Afrikassa (Maghreb-maat).

Kielioppi:
Subjunktiivi, futur simple, ehtolause (konditionaali + imperfekti), kieltoilmauksia (aucun, guère, nulle part), 2. konditionaali, partisiipin perfektin taipuminen relatiivilauseissa, passé composé/imperfekti, epäsuora esitys (discours indirect).

Materiaali: Sur le vif 2c . Mahdollisesti kertausta aiemmista kappaleista. Lisäksi käytetään Sur le vif -sarjan opettajan oppaan materiaalia (+ opettajan itse tarpeen mukaan laatimaa materiaalia).


Ranskan kielen kurssit
Opetusmenetelmä

Kielikoulussamme vieraiden kielten opetus perustuu kommunikatiiviseen lähestymistapaan (Communicative Language Teaching), joka tarkoittaa, että opetuksessa panostetaan oppijan selviytymiseen vieraalla kielellä erilaisissa viestintätehtävissä ja -tilanteissa sekä vieraiden kulttuurien ymmärtämiseen.

Kielen omaksuminen tapahtuu autenttisten eli real life -viestintätilanteiden kautta. Opetuksen painopisteenä on kielenkäytön spontaanisuus ja ymmärrettävyys.

Kommunikatiivisen lähestymistavan suosio on kasvanut merkittävästi 1960-luvulta lähtien, ja se on vallitseva suuntaus vieraiden kielten opetuksessa myös tänäkin päivänä. Kieli nähdään entistä enemmän merkitysten ymmärtämisen ja ilmaisun välineenä. Kommunikatiivisella kielenopetuksella pyritään kommunikatiiviseen kompetenssiin, joka sisältää neljä ulottuvuutta:

Kieliopillinen kompetenssi eli kielikoodin hallinta.

Sosiolingvistinen kompetenssi eli kyky käyttää kieltä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Diskurssikompetenssi eli kyky yhdistellä ja tulkita viestin osia samalla muodostaen yhtenäisiä ja järkeviä kokonaisuuksia.

Strateginen kompetenssi eli kyky käyttää kielellisiä ja ei-kielellisiä strategioita (kiertoilmaukset, tehokeinot ym.).

Kommunikatiiviseen kielenopetukseen liittyy läheisesti kulttuurien välisen viestinnän opettaminen, joka korostaa kieltenoppijan viestinnällisten tietojen ja taitojen lisäksi kielenkäyttäjän henkilökohtaisia, sosiaalisia valmiuksia ja asenteita sekä tukee oppilaan sisältä päin ohjautuvaa, itsenäistä kielenoppimista.

Opettajat rakentavat oppimisprosessin oppijakeskeisesti. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon oppijan kielitaito ja tavoitteet. Tällöin opettaja tuo oppijan ulottuville ympäristöstä saatavia resursseja ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa edistääkseen oppijan tavoittelemaa oppimista.

Opettaja tukee oppijaa epämukavuusalueella: ylittämään kielitaitonsa rajoja, kehittämään strategioita, joilla puutteellisella taidolla selvitään haasteellisissa tilanteissa sekä kurkottelemaan kohti seuraavaa taitotasoa. Oppija ohjataan juuri hänelle sopivien materiaalien ääreen.

Opetus tukee kognitiivista prosessointia eikä anna valmista ja aukotonta, ulkoa opeteltavaa ja muotoihin kangistuvaa kuvaa kielestä. Kaikki käyttämämme opetusmateriaalit tukevat viestinnällistä kielenkäyttöä ja pohjautuvat luokkahuoneen ulkopuolisen elämän kielenkäyttötarpeisiin.

Funktionaalisessa opetuksessa muotoja ei kuitenkaan laiminlyödä, vaan ne kuvataan käytön kautta niin, että oppija hahmottaa myös niiden vakiintuneet merkitykset ja käyttötavat. Muoto, merkitys ja käyttö ovat siis tasapainossa. Opetusmenetelmämme onkin siis avoin ja systemaattinen, joka tekee oppimisprosessista mukavan ja tehokkaan.

 

Lue myös: Ranskan kielen intensiivikurssit..Opettajat

FM Veronique Chaigne

I have been a French teacher in Finland for 10 years. I have learned to appreciate both the Finnish language and the Finnish culture. I teach, general, French and French for specific purposes, for example, French for architects, Business and Financial French and French for journalists. I think I have learned as much from my students as they have learned from me. My goal is to promote the progress of my students in a relaxed atmosphere and to make to them understand that French is not a difficult language but that is rather easy when you have access to the logic of the language.Hinnasto


Nuevo Mundossa jokainen kielikurssi suunnitellaan asiakaskohtaisesti, sen takia jokaisella projektilla on eri hinta riippuen ajasta, paikasta ja kielestä. Ota meihin yhteyttä! Kustannusarviot ja tarjoukset saat vuorokaudessa, kun täytät tämän lomakkeen ja lähetät sen meille.

Maksuton kustannusarvio.

Hintaan sisältyy :

 • - koulutuksen suunnittelu
 • - suullinen haastattelu
 • - kirjallinen testi
 • - tasotestiraportti
 • - opetus ja sen valmistelu
 • - oppiaineistot
 • - kurssin kansiot
 • - lopputestaus
 • - koulutusraportti
 • - kurssin todistukset
 • - jatkokoulutussuunnitelma
 • - opettajan matkakulut Helsingissä