Logo Nuevo Mundo

Portugalin kielen yksityisopetus

Yksityisopetus on paras vaihtoehto kielenoppimiselle silloin, kun opiskelijan täytyy nopeasti aktivoida tai parantaa kielitaitoaan. Se sopii erityisesti henkilölle, joka ei pysty käymään koulutuksessa säännöllisesti vaan tarvitsee joustavan aikataulun.

Koulutussuunnittelijamme laativat jokaiselle yksityisoppilaalle henkilökohtaisen koulutussuunnitelman, jolla asetetut tavoitteet saavutetaan. Kurssin pituus vaihtelee yksilöllisesti lähtö- ja tavoitetason mukaan.

Koulutuksen päätyessä kurssin tilaaja saa:

 • - koulutusraportin
 • - oppilasarvion

Kurssin osallistuja saa kurssitodistuksen.

Kurssin aikana voit mm.:

 • - aloittaa portugalin kielen opinnot
 • - parantaa ja harjoittaa portugalin taitojasi
 • - tutustua Latinalaisen Amerikan kulttuuriin ja Portugaliin
 • - käsitellä portugalinkielisen maailman liike-elämää, työkulttuuria, markkinoinnista ja logiikasta maailman talouteen
 • - oppia esittelemään itsensä samoin kuin yrityksen ja sen tuotteet
 • - perehtyä portugalinkieliseen liike-elämään: kulttuurierot, kaupankäynti, yritysmuodot, organisaatiokaavio, rahaliikenne, markkinointi, matkailu, työelämä, teollisuus ja tuotantosektorit.

Portugalin kielen alkeiskurssin esimerkki:

Lähtötaso:

Tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet portugalin kieltä.

Sisältö
Kurssilla harjoitellaan kielen perusrakenteita luku-, kirjoitus-, puhe- ja kuuntelutaitoja kehittävien käytännön harjoitusten ja keskustelujen avulla. Kurssilla käydään läpi Brasilian ja Portugalin välisiä eroja ja tutustutaan portugalinkielisen maailman kulttuuriin ja tapoihin.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on portugalin kielen perusrakenteiden ja -sanaston oppiminen ja aktivoiminen sekä suullisten valmiuksien ja puheilmaisun kehittäminen siten, että opiskelija selviytyy tavallisimmista, jokapäiväiseen elämään liittyvistä kielenkäyttötilanteista. Suullisen kielitaidon kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Kurssin tavoitteena on myös oppia ymmärtämään kirjoitettua ja puhuttua kieltä sekä oppia ilmaisemaan itseään kirjallisesti portugaliksi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- on perehtynyt kielen peruskielioppiin
- ymmärtää selkeää ja helppoa arkipäivän tapahtumiin liittyvää puhetta ja tekstiä
- osaa kommunikoida rutiininomaisissa ja arkipäiväisissä tilanteissa
- osaa tuottaa yksinkertaista, yleiskielistä puhetta, joka liittyy tuttuihin asioihin

Koulutuksen aikataulu ja laajuus

Yhteensä pidetään 38 opetustuntia, 2 opetustuntia 1-2 kertaa viikossa.Kurssit
 • Opetusmenetelmä

  Kielikoulussamme vieraiden kielten opetus perustuu kommunikatiiviseen lähestymistapaan (Communicative Language Teaching), joka tarkoittaa, että opetuksessa panostetaan oppijan selviytymiseen vieraalla kielellä erilaisissa viestintätehtävissä ja -tilanteissa sekä vieraiden kulttuurien ymmärtämiseen.

  Kielen omaksuminen tapahtuu autenttisten eli real life -viestintätilanteiden kautta. Opetuksen painopisteenä on kielenkäytön spontaanisuus ja ymmärrettävyys.

  Kommunikatiivisen lähestymistavan suosio on kasvanut merkittävästi 1960-luvulta lähtien, ja se on vallitseva suuntaus vieraiden kielten opetuksessa myös tänäkin päivänä. Kieli nähdään entistä enemmän merkitysten ymmärtämisen ja ilmaisun välineenä. Kommunikatiivisella kielenopetuksella pyritään kommunikatiiviseen kompetenssiin, joka sisältää neljä ulottuvuutta:

  Kieliopillinen kompetenssi eli kielikoodin hallinta.

  Sosiolingvistinen kompetenssi eli kyky käyttää kieltä tilanteeseen sopivalla tavalla.

  Diskurssikompetenssi eli kyky yhdistellä ja tulkita viestin osia samalla muodostaen yhtenäisiä ja järkeviä kokonaisuuksia.

  Strateginen kompetenssi eli kyky käyttää kielellisiä ja ei-kielellisiä strategioita (kiertoilmaukset, tehokeinot ym.).

  Kommunikatiiviseen kielenopetukseen liittyy läheisesti kulttuurien välisen viestinnän opettaminen, joka korostaa kieltenoppijan viestinnällisten tietojen ja taitojen lisäksi kielenkäyttäjän henkilökohtaisia, sosiaalisia valmiuksia ja asenteita sekä tukee oppilaan sisältä päin ohjautuvaa, itsenäistä kielenoppimista.

  Opettajat rakentavat oppimisprosessin oppijakeskeisesti. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon oppijan kielitaito ja tavoitteet. Tällöin opettaja tuo oppijan ulottuville ympäristöstä saatavia resursseja ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa edistääkseen oppijan tavoittelemaa oppimista.

  Opettaja tukee oppijaa epämukavuusalueella: ylittämään kielitaitonsa rajoja, kehittämään strategioita, joilla puutteellisella taidolla selvitään haasteellisissa tilanteissa sekä kurkottelemaan kohti seuraavaa taitotasoa. Oppija ohjataan juuri hänelle sopivien materiaalien ääreen.

  Opetus tukee kognitiivista prosessointia eikä anna valmista ja aukotonta, ulkoa opeteltavaa ja muotoihin kangistuvaa kuvaa kielestä. Kaikki käyttämämme opetusmateriaalit tukevat viestinnällistä kielenkäyttöä ja pohjautuvat luokkahuoneen ulkopuolisen elämän kielenkäyttötarpeisiin.

  Funktionaalisessa opetuksessa muotoja ei kuitenkaan laiminlyödä, vaan ne kuvataan käytön kautta niin, että oppija hahmottaa myös niiden vakiintuneet merkitykset ja käyttötavat. Muoto, merkitys ja käyttö ovat siis tasapainossa. Opetusmenetelmämme onkin siis avoin ja systemaattinen, joka tekee oppimisprosessista mukavan ja tehokkaan.

   

  Lue myös: Portugalin kielen yksityisopetus..  Opettajat

  FM Helena Noto

  I´m an articulated qualified teacher with 14 years of experience of teaching Portuguese language as second and foreign language in Finland. Possessing the required enthusiasm, vision, drive and adaptability to design and to organize “language and culture courses”, according to the interest of the institution or specific needs and wants of the student.
  My goal as a foreign teacher is keeping my students motivated and providing them knowledge and tools towards a level of independence where they develop a desire to communicate in Portuguese language.
  My approach to teaching is focused in cultural elements, communications skills and technology sources which are in my opinion the keys for efficiency language learning.
  Teaching Portuguese Language is my passion and I do with energy, creativity and commitment.
  “Inspiring Portuguese for you”, by Helena Noto

   


  Hinnasto


  Nuevo Mundossa jokainen kielikurssi suunnitellaan asiakaskohtaisesti, sen takia jokaisella projektilla on eri hinta riippuen ajasta, paikasta ja kielestä. Ota meihin yhteyttä! Kustannusarviot ja tarjoukset saat vuorokaudessa, kun täytät tämän lomakkeen ja lähetät sen meille.

  Maksuton kustannusarvio.

  Hintaan sisältyy :

  • - koulutuksen suunnittelu
  • - suullinen haastattelu
  • - kirjallinen testi
  • - tasotestiraportti
  • - opetus ja sen valmistelu
  • - oppiaineistot
  • - kurssin kansiot
  • - lopputestaus
  • - koulutusraportti
  • - kurssin todistukset
  • - jatkokoulutussuunnitelma
  • - opettajan matkakulut Helsingissä