t YKI-tutkinnon perustasoon valmentava kurssi (YKI 2)

YKI-tutkinnon perustasoon valmentava kurssi (YKI 2)

YKI perustasoon valmentava kurssi on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat suorittaa yleisen kielitutkinnon perustason.
Kurssin tavoitteena on suomen kielen perustason yleisen kielitutkinnon suorittaminen tasolla 2.

Kurssilla harjoitellaan kaikki YKI-testin osa-alueita: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen, puhuminen. Kurssi antaa mahdollisuuden sekä harjoitella testin kaikki osiot, että oppia testin läpikäynnin käytännöt.

Kurssin sisältö

Tekstin ymmärtämisen osiossa harjoitellaan lyhyiden ja yksinkertaisten tekstien ymmärtämistä. Tavoitteena on ymmärtää tekstin pääasiat tutuista aihepiireistä ja jotakin asioita yleisluoteisia aiheita käsittelevistä teksteistä. Tehtävät olla tavallisesti monivalintatehtävät, oikein - väärin tehtävät ja avoimet kysymykset -tehtävät.

Puheen ymmärtämisen osiossa harjoitellaan selkeän ja yksikertaisen puheen ymmärtämistä. Aiheet koskevat jokapäiväisiä ja tuttuja asioita kuten kaupassa käyntiä. Harjoitusten avulla opitaan tunnistamaan tekstin pääviesti ja toimintaohjeet helppotajuisista aiheita. Perustaso ei edellytä pitkien puhejaksojen ja laajojen kokonaisuuksien ymmärtämistä. Kaikki harjoitustehtävät rakennetaan niin, että puhenopeus vastaa varsinaisen kokeen nopeutta. Kysymyksiin vastataan erityyppisillä tehtävillä kuten monivalinta-, oikein - väärin ja avoimet kysymykset -tehtävät.

Puhumisen osiota varten harjoitellaan puhumista eri tilanteissa. Opitaan yksinkertaista viestin välittämistä. Perustason taitaja ymmärtää, että oma kielitaito rajaa niitä aihepiirejä, mistä hän voisi keskustella. Kurssin aikana käydään läpi kokeessa mahdollisesti esiintyvät aiheet ja siihen tarvittava sanasto. Kurssilla voit harjoitella oman puheen ääntämistä ja saada muun muassa palautetta koskien sanojen ääntämistä.

Kirjoittamisen osiossa opitaan kirjoittamaan lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, esimerkiksi palaute tai viesti. Kirjoittamisen osakokeessa on kolme erityyppistä kirjoitustehtävää. Kurssin aikana kiinnitetään huomiota muun muassa sisällön ymmärrettävyyteen, tarvittavaan sanastoon ja muihin perustasoa vastaaviin seikkoihin. Kurssin lopussa sinulla on omat mallivastaukset, mitkä auttavat suorittamaan varsinaista tutkintokoetta.

Yleisen kielitutkinnon tutkintomaksu ei sisälly kurssin hintaan.

 

Elokuu 2022

YKI valmentava kurssi

YKI valmentava kurssi on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat suorittaa yleisen kielitutkinnon perustason.
Kurssin tavoitteena on suomen kielen perustason yleisen kielitutkinnon suorittaminen.

Kurssilla harjoitellaan kaikki YKI-testin osa-alueita: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen, puhuminen. Kurssi antaa mahdollisuuden sekä harjoitella testin kaikki osiot, että oppia testin läpikäynnin käytännöt.

Ilmoittautuminen on sitova! lmoittautuminen jatkuu niin kauan kuin kursseilla on vapaita paikkoja. Voit ilmoittaudua tästä.

 
Suomen kielen kurssit
Opetusmenetelmä

Kielikoulussamme vieraiden kielten opetus perustuu kommunikatiiviseen lähestymistapaan (Communicative Language Teaching), joka tarkoittaa, että opetuksessa panostetaan oppijan selviytymiseen vieraalla kielellä erilaisissa viestintätehtävissä ja -tilanteissa sekä vieraiden kulttuurien ymmärtämiseen.

Kielen omaksuminen tapahtuu autenttisten eli real life -viestintätilanteiden kautta. Opetuksen painopisteenä on kielenkäytön spontaanisuus ja ymmärrettävyys.

Kommunikatiivisen lähestymistavan suosio on kasvanut merkittävästi 1960-luvulta lähtien, ja se on vallitseva suuntaus vieraiden kielten opetuksessa myös tänäkin päivänä. Kieli nähdään entistä enemmän merkitysten ymmärtämisen ja ilmaisun välineenä. Kommunikatiivisella kielenopetuksella pyritään kommunikatiiviseen kompetenssiin, joka sisältää neljä ulottuvuutta:

Kieliopillinen kompetenssi eli kielikoodin hallinta.

Sosiolingvistinen kompetenssi eli kyky käyttää kieltä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Diskurssikompetenssi eli kyky yhdistellä ja tulkita viestin osia samalla muodostaen yhtenäisiä ja järkeviä kokonaisuuksia.

Strateginen kompetenssi eli kyky käyttää kielellisiä ja ei-kielellisiä strategioita (kiertoilmaukset, tehokeinot ym.).

Kommunikatiiviseen kielenopetukseen liittyy läheisesti kulttuurien välisen viestinnän opettaminen, joka korostaa kieltenoppijan viestinnällisten tietojen ja taitojen lisäksi kielenkäyttäjän henkilökohtaisia, sosiaalisia valmiuksia ja asenteita sekä tukee oppilaan sisältä päin ohjautuvaa, itsenäistä kielenoppimista.

Opettajat rakentavat oppimisprosessin oppijakeskeisesti. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon oppijan kielitaito ja tavoitteet. Tällöin opettaja tuo oppijan ulottuville ympäristöstä saatavia resursseja ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa edistääkseen oppijan tavoittelemaa oppimista.

Opettaja tukee oppijaa epämukavuusalueella: ylittämään kielitaitonsa rajoja, kehittämään strategioita, joilla puutteellisella taidolla selvitään haasteellisissa tilanteissa sekä kurkottelemaan kohti seuraavaa taitotasoa. Oppija ohjataan juuri hänelle sopivien materiaalien ääreen.

Opetus tukee kognitiivista prosessointia eikä anna valmista ja aukotonta, ulkoa opeteltavaa ja muotoihin kangistuvaa kuvaa kielestä. Kaikki käyttämämme opetusmateriaalit tukevat viestinnällistä kielenkäyttöä ja pohjautuvat luokkahuoneen ulkopuolisen elämän kielenkäyttötarpeisiin.

Funktionaalisessa opetuksessa muotoja ei kuitenkaan laiminlyödä, vaan ne kuvataan käytön kautta niin, että oppija hahmottaa myös niiden vakiintuneet merkitykset ja käyttötavat. Muoto, merkitys ja käyttö ovat siis tasapainossa. Opetusmenetelmämme onkin siis avoin ja systemaattinen, joka tekee oppimisprosessista mukavan ja tehokkaan.

 

Lue myös: Ranskan kielen intensiivikurssit..Opettajat

 

  FM Alena Mishina
  suomen kielen opettaja

  FM Kadri Siilivask
  suomen kielen opettaja

  FM Georgy Ufimtsev
  suomen kielen opettaja

 Hinnasto


Nuevo Mundossa jokainen kielikurssi suunnitellaan asiakaskohtaisesti, sen takia jokaisella projektilla on eri hinta riippuen ajasta, paikasta ja kielestä. Ota meihin yhteyttä! Kustannusarviot ja tarjoukset saat vuorokaudessa, kun täytät tämän lomakkeen ja lähetät sen meille.

Maksuton kustannusarvio.

Hintaan sisältyy :

 • - koulutuksen suunnittelu
 • - suullinen haastattelu
 • - kirjallinen testi
 • - tasotestiraportti
 • - opetus ja sen valmistelu
 • - oppiaineistot
 • - kurssin kansiot
 • - lopputestaus
 • - koulutusraportti
 • - kurssin todistukset
 • - jatkokoulutussuunnitelma
 • - opettajan matkakulut Helsingissä

© 1997-2022 Kielikoulu Nuevo Mundo Oy. All Rights Reserved